Технологична модернизация в предприятието – Финансирано от Европейския съюз… NextGenerationEU

На 10.04.2023 г. „АКСЕЛ ТРЕЙД 2009” ЕООД и Министерство на иновациите и растежа подписаха договор за финансиране на проект № BG-RRP-3.004-0081-C01Технологична модернизация в предприятието“ по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“.

Целта на проектното предложение е повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига чрез цифровизация на технологичните процеси.

За изпълнение на заложената дейност „АКСЕЛ ТРЕЙД 2009” ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет:  „Доставка на дълготрайни активи с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет: Автоматична дозираща и пакетираща машина с микропроцесорно управление“ – 1 бр. и кани за участие всики заинтересовани лица.

Прогнозна
стойност на проекта:
718 000,00
лева

1. Публична покана | 2. Оферта_ПМС 80 | 3. Методика за оценка | 4. Декларация на кандидата | 5. Декларация ЕИК | 6. Изисквания към офертите | 7. Проект на договор | 8. Прил. Техническа спецификация 

Всички